Raadscommissies

 • Startnotitie Omgevingsvisie buitengebied

  De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk. Deze visie vormt het kader voor (vooral) planologische ontwikkelingen binnen de gemeente ten behoeve van de leefomgeving.

 • Samenstelling commissie Ruimte

  De commissie Ruimte houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van: economie (industrie), ruimtelijke ontwikkeling in de kern, verkeer en vervoer, innovatie, duurzame energie en milieu, kunst, cultuur en erfgoed, financiën & intergemeentelijke samenwerking, dienstverlening en organisatie, ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, vrijetijdseconomie.

 • Samenstelling commissie Samenleving

  De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van: bestuur & veiligheid, vergunningverlening en handhaving, arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, basismobiliteit, sport, maatschappelijke participatie en zorg, jeugdzorg en onderwijs, economie (centrum).

 • Spreekrecht publiek raadscommissies

  Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van deze commissie(s) het woord voeren over een onderwerp, dat tot het werkterrein van de commissie behoort.

 • Nevenfuncties leden commissie Ruimte

 • Nevenfuncties leden commissie Samenleving

 • Werkgroepen van de raadscommissies

  Elke raadscommissie kan één of meer werkgroepen instellen. De commissie Samenleving heeft drie werkgroepen ingesteld, namelijk de werkgroep Financiën, de werkgroep Duitsland en de werkgroep (Eu-)regiozaken.

 • Presentaties

Uitgelicht