Burgerinitiatief

U bepaalt waarover de raad praat! Als inwoner van Winterswijk heeft u zelf de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit heet ‘burgeragendering’. Ook is het mogelijk om een concreet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit noemen we een ‘burgerinitiatief’.

Waarom burgerinitiatief en burgeragendering?

Burgerinitiatief en burgeragendering zijn middelen die ingezet worden om de politiek dichter bij de inwoners te krijgen. Nu krijgt u namelijk de kans zélf de politieke agenda te bepalen. Het vertalen van geluiden uit de samenleving hoeft dus niet altijd alleen door raadsleden te gebeuren. U weet zelf wat er leeft in uw wijk, buurt of leefomgeving.

Wat moet u doen om een onderwerp/voorstel in te dienen?

Bij de griffier kunt u navragen of uw onderwerp/voorstel geschikt is voor behandeling door de gemeenteraad. Als dit het geval is dan dient u een verzoek in bij de burgemeester om uw onderwerp/voorstel te agenderen. Dit verzoek moet worden ondersteund door een handtekening van 50 inwoners van Winterswijk die 12 jaar of ouder zijn.

Digitaal indienen

Dit kunt u digitaal doen door gebruik te maken van het online formulier burgerinitiatief.

Schriftelijk indienen

U stuurt een brief aan:

Gemeente Winterswijk
Burgemeester B.J.J. Bengevoord
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Uw brief moet in ieder geval een korte omschrijving en toelichting op uw agendapunt bevatten. Het onderwerp/voorstel moet door tenminste vijftig personen worden ondersteund via handtekeningen. Naast uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en handtekening) moet u ook de persoonlijke gegevens van uw ondersteuners in uw verzoek opnemen. Alleen als u inwoner bent van de gemeente Winterswijk kunt u een burgerinitiatief indienen of ondersteunen.

Wat doet de gemeenteraad met uw voorstel?

De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na indiening van uw verzoek of het onderwerp/voorstel op de agenda wordt geplaatst.

Als de raad instemt met de behandeling van het onderwerp/voorstel dan vindt de behandeling ervan plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. U krijgt hiervoor een uitnodiging en de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten.

Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over uw onderwerp/voorstel krijgt u hiervan zo snel mogelijk schriftelijk bericht. Ook wordt het besluit bekendgemaakt in de gemeentepagina's in de Winterswijkse Weekkrant en de gemeentelijke website.

Wat is er niet mogelijk?

Uw onderwerp/voorstel moet gaan over iets waarover de gemeenteraad zelf kan beslissen. Het burgerinitiatief is niet bedoeld voor vragen, klachten en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur. Ook is het niet mogelijk onderwerpen/voorstellen in te dienen waarover de gemeenteraad tijdens de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen.

Meer informatie?

Meer informatie over het burgerinitiatief en het standaardformulier kunt u krijgen bij de griffier of op onze website. Voor vragen over het indienen van een burgerinitiatief kunt u terecht bij de griffie in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. De griffie is telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0543) 543 543, of via e-mail: griffie@winterswijk.nl