Rondetafelgesprekken

Rondetafelgesprekken zijn laagdrempelige, informele gesprekken over specifieke onderwerpen tussen burgers, raads- en commissieleden, collegeleden en ambtenaren. Per jaar worden doorgaans 1 à 2 rondetafelgesprekken gehouden. Rondetafelgesprekken zijn openbaar en worden van tevoren in de media en op de website aangekondigd.

Rondetafelgesprekken zijn bedoeld om aan het begin van een nieuw beleidsproces in beeld te krijgen wat er bij burgers en belanghebbenden leeft. Raads- en commissieleden dienen vooral te luisteren naar de burgers. Bij rondetafelgesprekken gaat het om het boven water krijgen van alle relevante informatie ter zake van het behandelde onderwerp. Dat wordt ook wel beeldvorming genoemd. Wat de politieke fracties ervan vinden - de zogenaamde opinievorming - wordt bewaard voor de reguliere vergaderingen van de raadscommissies en de raad, die later in het proces worden gehouden. De uiteindelijke besluitvorming vindt aan het einde van het traject in de raadsvergadering plaats.
De onderwerpen voor rondetafelgesprekken worden geselecteerd door het presidium, bestaande uit de burgemeester en zes fractievoorzitters. Het presidium wijst per rondetafelgesprek één of meer raadsleden aan die belast worden met de voorbereiding en leiding daarvan.