Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 oktober 2019, nr. 62

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Procedure vestiging distributiecentrum Obelink op Park Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • de gemeentelijke coördinatieregeling van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die noodzakelijk zijn voor de (her)ontwikkeling van een deel van Park Achterhoek in Winterswijk (conform figuur ‘coördinatiebesluit Obelink DC’);
 • het coördinatiebesluit Obelink DC te betrekken op de volgende besluiten:
  • de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de
  • activiteit bouwen (onderdeel a van artikel 2.1 eerste lid);
  • het bestemmingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.1 en 3.8);
  • en eventueel overige voor het project benodigde besluiten.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: D. Kellner

3. Evaluatie project voor Nieuwkomers ‘Samenleven, samenwerken en samenwonen in Winterswijk 2016-2019’

Besluit:

 • Kennisgenomen van de evaluatie project Nieuwkomers 2016-2019.
 • Kennisgenomen van de voorgenomen doelen en acties in de evaluatie.
 • Aan de raad voorstellen de bestemmingsreserve Aanpak inburgering Nieuwkomers beschikbaar te stellen tot en met 2021, ten behoeve van voorbereiding op en implementatie van de nieuwe wet inburgering.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. van Slijpe

4. Vaststelling subsidies Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018

Besluit:

 • De subsidie aan Stichting Welzijn Winterswijk voor 2018 vastgesteld op € 387.370.
 • De subsidie aan Yunio jeugdgezondheidszorg 2018 vastgesteld op € 47.631.
 • De subsidie aan Bibliotheek Oost Achterhoek 2018 vastgesteld op € 19.603.
 • De subsidie aan RK basisschool de Vlier 2018 vastgesteld op € 71.995.
 • De subsidie aan Openbare Basisschool de Kolibrie 2018 vastgesteld op € 43.125.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

5. Benoeming bestuurslid Stichting Zwembaden Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen de heer C.J. van Overbeeke met terugwerkende kracht met ingang van 1 november 2019 voor een periode van 4 jaar te benoemen als bestuurslid van de Stichting Zwembaden Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert