Gemeentenieuws 19 oktober 2021

Met onder andere burgemeester Bengevoord geeft uitleg over extra vluchtelingen op Azc, terugblik gemeenteraadsvergadering van 27 september en 6 oktober, meting in augustus van Barometer Hernieuwbare Opwek laat stijging naar 18,2% zien, weerbaarheidstrainingen door Preventieplatform Jeugd.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Beste Winterswijkers,

Dagelijks zien we in het nieuws beelden van grote groepen asielzoekers die met bussen bij de centrale noodopvang in Ter Apel aankomen. De toestroom van asielzoekers is op dit moment zo groot dat mensen al dagen op veldbedden en stoelen moeten slapen omdat er simpelweg te weinig bedden zijn.
Deze beelden roepen herinneringen op aan de vluchtelingencrisis in 2015. Mede als gevolg van de voortdurende oorlog in Syrië kwamen er toen grote aantallen vluchtelingen naar Europa. Op gemeenten werd een beroep gedaan om tijdelijk in de opvang van de vluchtelingen te voorzien. Winterswijk heeft destijds een steentje bijgedragen door tijdelijk honderd vluchtelingen extra op te nemen in de noodopvang. Dat is over het algemeen goed verlopen.
Zes jaar later hebben we opnieuw te maken met een vluchtelingencrisis. Ditmaal komen er vooral vluchtelingen uit Afghanistan die hun leven niet zeker zijn onder het nieuwe bewind van de Taliban. In veel gevallen gaat het om Afghanen en hun families die onze militairen tijdens hun missies hebben ondersteund. Deze mensen kunnen we niet in de kou laten staan. Toen het COA onlangs een klemmend beroep op ons deed om opnieuw extra vluchtelingen op te mogen nemen op het Azc, vonden we als college van burgemeester en wethouders dat wij ook nu onze verantwoordelijkheid moesten nemen. Op het Azc Winterswijk kunnen relatief snel honderd extra opvangplaatsen worden gecreëerd voor noodopvang. Het COA gaat daarvoor twee leegstaande woonblokken aan de Amstelstraat en de Merwedestraat huren van De Woonplaats. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen.
Natuurlijk hebben we de belangen van de buurtbewoners niet uit het oog verloren. Daarom hebben we met het COA afgesproken dat de tijdelijke uitbreiding voor de periode van maximaal één jaar is. Ook hebben we afgesproken dat juist vanwege het open karakter van ons Azc in de extra opvang voornamelijk gezinnen of LHBTIQ+ vluchtelingen worden ondergebracht. Asielzoekers die overlast veroorzaken worden in overleg met de politie overgeplaatst.
De afspraken met het COA geven ons het vertrouwen dat de tijdelijke noodopvang op het Azc niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de buurt. Dat zullen wij de komende tijd uiteraard nauwlettend in de gaten houden. Het is essentieel dat afspraken worden nagekomen en wij zullen de komende tijd regelmatig contact hebben met een afvaardiging van de buurt.
Ik weet zeker dat wij dit kunnen doen en ik ben er ook trots op dat we op deze manier honderd vluchtelingen tijdelijk op een humane manier in Winterswijk kunnen opvangen.

Uw burgemeester,
Joris Bengevoord

Duurzaam Winterswijk

De Barometer Hernieuwbare Opwek van Winterswijk is in de meting van augustus gestegen naar 18,2%. Dat is een stijging van 3% t.o.v. de vorige meting in april. Meer dan 83.000 zonnepanelen op daken en grond wekken op dit moment al voor meer dan 10.000 huishoudens duurzame elektriciteit op.
Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl of loop binnen bij Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Openingstijden zijn dinsdag van 13.00 tot 21.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Weerbaarheidstrainingen

De komende maanden organiseert Preventieplatform Jeugd weerbaarheidstrainingen:

 • Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8)

Doel van de training is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en tegelijkertijd het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Start is 26 oktober om 16.00 uur in de gymzaal aan de Dumasweg 31 in Neede en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

 • Weerbaarheidstraining voor meiden in het voortgezet onderwijs

Durf jij nee te zeggen? Kun je je eigen keuzes maken? Of pieker je hier veel over? Herken je deze vragen en wil je er iets mee? Dan kunnen wij jou helpen met onze training. Ook leer je hoe je jezelf in bedreigende situaties onder andere op social media of bij een fysieke aanval) kunt verdedigen. Start is 27 oktober om 16.30 uur bij Fit & Fun in Aalten en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

Deelname aan de trainingen is gratis. Aanmelden en meer informatie via www.preventieplatformjeugd.nl

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Binnenboomweg

In verband met groot onderhoud aan de Binnenboomweg in Miste wordt voorafgaand diverse werkzaamheden uitgevoerd. Vitens start vanaf week 45 met het vervangen van de waterleiding langs de gehele Binnenboomweg. In week 43 begint vanwege deze vervanging het frezen en zagen van het asfalt. En met het kappen van bomen die zich in de nabijheid van de waterleiding bevinden. Doordat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd blijven percelen van aanwonenden en bedrijven tijdens de voorbereidende fase zo goed mogelijk bereikbaar.

 Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Wooldstraat
 • Adamskampweg
 • Roelvinkstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteiten

 • 20 oktober, in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland plaatst de gemeente van 8.00 tot 12.00 uur een ‘ondermijningscontainer’ op de Markt. Neem een kijkje bij deze pop-upstand.
 • 26 en 28 oktober, openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 27 oktober, Alzheimer Trefpunt van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur in Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamelandhal, Meer de Walcherenstraat 3). Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411.
Vergaderingen

Openbare raadsvergadering 26 en 28 oktober 2021

Deze raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. U bent als publiek van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Zodra de zaal vol is, kan de vergadering niet op een andere plek in het raadhuis worden gevolgd, dit vanwege de verbouwing. U kunt de vergadering thuis volgen via de livestream op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.

Behandeling begroting 2022-2025

Op dinsdag 26 oktober vindt de eerste termijn plaats van de behandeling van de begroting 2022-2025. Op donderdag 28 oktober worden de overige agendapunten behandeld en aansluitend de tweede termijn van de behandeling van de begroting, gevolgd door besluitvorming.

 • Datum en tijd: dinsdag 26 oktober en donderdag 28 oktober om 19.30 uur.
 • Vergadering bijwonen: raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. U kunt de vergaderingen ook live volgen (of later terugkijken) op  www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • Agenda en stukken: deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.
 • Inspreken: de mogelijkheid om in te spreken over de begroting was tijdens de commissievergadering op 14 oktober. Over de andere agendapunten kunt u wel inspreken, op donderdag 28 oktober. Meldt u zich daarvoor uiterlijk op 28 oktober voor 18.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie.
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.
Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de openbare raadsvergadering van 23 september en 7 oktober 2021 de volgende besluiten genomen. Klik hier voor de besluiten.

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van 23 september en 7 oktober.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering begon met de beëdiging van Thomas de Roos als raadslid voor het CDA en Sam Begari als nieuw commissielid. Wij zijn blij met de versterking van de fractie en wensen Thomas en Sam veel succes!
Als CDA hebben wij tegen het voorstel voor een industrieterrein aan de Misterweg gestemd. Wij willen Winterswijkse bedrijven graag ruimte bieden om uit te kunnen breiden, maar het doorlopen proces was dermate slecht en onzorgvuldig dat een afgewogen keuze niet mogelijk was. De keuze voor een industrieterrein was een politiek spelletje geworden.
Bij de bespreking van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben wij aangegeven dat het stroomnet zo snel mogelijk moet worden uitgebreid en dat we tot die tijd niet te hard van stapel moeten lopen met nog meer grootschalige zonneparken op landbouwgrond. We moeten vooral inzetten op meer zonnepanelen op daken en overhoeken.
Bij het integraal huisvestingsplan heeft het CDA aangegeven dat voor goed onderwijs het belangrijk is dat er gekeken wordt vanuit het kind. Daar hoort een moderne huisvesting bij. Het CDA vindt dat er ook in de buurtschappen één onderwijsvoorziening moet blijven. Een school is voor de leefbaarheid en het versterken van de buurtschappen onmisbaar. Een amendement om ook de gymvoorzieningen mee te nemen bij nieuwbouw van de scholen werd aangenomen.
Voor meer informatie zie ook:  www.cdawinterswijk.nl

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

Tijdens de raadsvergadering spraken we vooral over de locatiekeuze voor een nieuw bedrijventerrein. Hierbij hebben wij de ecologische waarden zwaar laten meewegen. Van de mogelijke opties was dit de minst verstorende locatie met de meeste pluspunten. Het hoofdargument bij deze ontwikkeling zijn de arbeidsplaatsen. Waar er vroeger 100 werknemers per 1.000 vierkante meter werkten zijn er dat er nu misschien nog 10. Dat bedrijven meer ruimte nodig hebben voor een minimaal gelijkblijvende arbeidsvraag is voor ons helder.
Juist voor de langere termijn en om niet alleen op de groeiende toerismevraag te focussen, vinden wij dit belangrijk. Wonen, werken en recreëren. De Achterhoek en ook Winterswijk is onderdeel van de belangrijke maakindustrie. Deze locatie is alleen voor Winterswijkse ondernemers bedoeld. De zwaardere categorie bedrijven moet nu al naar De Laarberg. Deze zware industrie past ook niet in ons Nationaal Landschap. Daarnaast geeft deze ontwikkeling de helderheid dat de groene verbindingszone veel robuuster moet worden ingevuld. (nat/droog via de Boven-Slinge heeft onze voorkeur).
Voor het Tuunterveld, de andere locatie die in beeld was voor een nieuw bedrijventerrein, gaat WB voor woningbouw. Deze optie werd pas mogelijk toen de contingentendiscussie veranderde. Ook draagt deze ontwikkeling bij aan het in stand houden van onze diverse en hoog gewaarde voorzieningen.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Hét punt van de raadsvergadering was het aanwijzen van de Misterweg als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Wij zijn voor ondernemers en werkgelegenheid en dus voor het aanwijzen van deze locatie. Wij snappen dat het voor omwonenden en de eigenaar van de agrarische grond een zware inbreuk is op het woongenot en de bedrijfsvoering. Wij zijn echter van mening dat het algemeen belang in de vorm van werkgelegenheid en het toekomstperspectief van de Winterswijkse ondernemers hier zwaarder wegen. Natuurlijk moet er met zorg omgegaan worden met alle belangen. Dat hebben wij dan ook aan het college gevraagd. Het college zal er alles aan doen om te zorgen dat het agrarische bedrijf op een andere plek gronden krijgt. Ook de landschappelijke inpassing door middel van een ecologische verbindingszone draagt bij aan de kwaliteiten van het Nationaal Landschap. Het duurt nog wel even voor het eerste bedrijfsgebouw er staat. Dat geeft ook niet, want dit is echt een ontwikkeling die goed is voor de volgende generatie. Dat geldt ook voor een ander agendapunt van de vergadering: het integraal huisvestingsplan onderwijs. Er gaat fors geïnvesteerd worden in de huidige en nieuwe gebouwen van de scholen in onze gemeente. Wij zijn daar blij mee. De jeugd heeft namelijk de toekomst.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

De raadsvergadering besloeg twee avonden, vanwege meerdere ingrijpende besluiten.
Het voorstel voor een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg werd met nipte meerderheid aangenomen. Tegenstanders beriepen zich op ‘procedurele fouten’, maar hadden zelf enkele jaren geleden gevraagd om meer ruimte voor bedrijven. Het ingediende amendement kon evengoed gezien worden als poging om het besluit over de verkiezingen heen te tillen. GroenLinks heeft op haar website uitgelegd waarom zij instemt met de keuze voor de Misterweg.
De Regionale Energiestrategie (RES) behelst een bod van de regiogemeenten aan het Rijk om grootschalig energie op te wekken met zon en wind. Ons aandeel past geheel binnen het lopende gemeentelijke beleid. Wat niet wegneemt dat er zorgen waren over het vervolg van de uitvoering. Onze wethouder wist deze zorgen weg te nemen, onder meer door met Liander aan een tussenoplossing te werken voor meer netcapaciteit. Alle initiatieven met maximaal 250 panelen kunnen doorgaan. GroenLinks wil maximale inzet op groene energie. Uiteindelijk stemde iedereen in.
Het integraal huisvestingsplan voor de scholen is een investeringskader voor de komende jaren. Het wordt nader ingevuld door scholen en betrokkenen, wat de motie van het CDA over inspraak overbodig maakte. Een amendement over het betrekken van gymvoorzieningen werd aangenomen.
Het CDA wilde niet dat de burgemeester ons in Europa gaat vertegenwoordigen op het dossier duurzaamheid. GroenLinks denkt dat het CDA duurzaamheid nog steeds geen topprioriteit wil geven (het CDA trok de motie in).
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Raadsbesluiten raken Winterswijkers vaak direct. Dit gold tijdens de septemberraad in het bijzonder voor het besluit om de landbouwgrond tegenover Obelink aan te wijzen als mogelijk bedrijventerrein. Ons PvdA-team sprak met de mensen die door dit besluit het meest direct worden geraakt: de directe aanwonenden langs de Misterweg, bewoners van de Bessinkgoorweg én de grondeigenaars. We hebben ze allemaal vanaf het begin open en eerlijk verteld dat de PvdA vrijwel zeker zal instemmen met de locatiekeuze (de stemming in ons team was zelfs unaniem). Hoewel we ervoor pleitten dat het college en de ambtelijke organisatie zich steeds goed verplaatsen in de situatie van de betrokken mensen, kiezen we voor het algemeen belang. Dat algemeen belang is: ook op termijn voldoende werk voor Winterswijkers en de regio. Enkele jaren geleden dreigde het aantal banen in Winterswijk te zakken onder de magische grens van 13.000. De laatste jaren gaat het weer de goede kant op (stand van 2020: 14.250 banen). Voor werk is bedrijfsgrond nodig. Obelink bouwt nu een nieuw magazijn op grond waar ooit de zuivelfabriek stond. Maar veel had het niet gescheeld of het bedrijf was buiten de gemeente gaan zoeken. Dat zou niet in ons aller belang zijn geweest.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Voor D66 stonden er twee hele belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten de voorkeurslocatie bedrijventerrein en het integrale huisvestingsplan onderwijs. Wij willen in deze terugblik vooral terugblikken op het raadsvoorstel over het aanwijzen van de voorkeurslocatie van het bedrijventerrein.
D66 heeft aangegeven de behoefte te voelen voor uitbreiding van industriegrond, dit ook naar aanleiding van de brandbrief van de OWIN. D66 is ook geen tegenstander van uitbreiding industrie. Het uitbreiden van industrie en aanwijzen van een locatie is altijd lastig; het zijn hele gevoelige dossiers. Voor D66 is het dan ook van essentieel belang om de kaders, wensen en voorwaarden vooraf af te spreken in een integraal plan bedrijventerreinen. In 2018 is er een collegebesluit gekomen om zo’n integraal plan bedrijventerreinen te realiseren, waarbij er ook is voor het kijken naar potentiële locaties, een plan voor revitalisering en leegstand. Op dit plan zou de raad een richting mee kunnen geven. Voor D66 is het bijvoorbeeld essentieel om te kijken naar welke schade dit aanricht aan de omgeving en natuur. Ook de ecologische verbindingszone is voor D66 essentieel en dat blijft een ambitie maar geen vereiste voor het college. Dat betreurde D66, daarnaast waren wij dus ook niet blij om te zien dat er nu meteen werd overgegaan op het aanwijzen van een voorkeurslocatie, zonder dat er een integraal plan ligt. Dit plan is essentieel want zonder gesprekken waarin de kaders, voorwaarden en spelregels zijn afgesproken kan de raad geen locatie aanwijzen vindt D66. Op deze wijze wordt een locatie een politieke keuze, in plaats van te kijken naar de belangen van onze inwoners en Winterswijk. Om die reden kon D66 niet instemmen met het voorliggende besluit.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Verbijsterend. Dat is het enige woord dat ik kan vinden voor de manier waarop dit college de locatiekeuze voor het nieuwe industrieterrein aan de Misterweg er doorheen heeft gedrukt. Door het niet nakomen van de met de raad gemaakte afspraken betreffende het opstellen van kaders rond de zoektocht naar industriegrond, het achterhouden van belangrijke informatie en zeer slechte of geen communicatie met de belanghebbenden verwerd de locatiekeuze tot een schimmig spel.
Voor Winterswijk is ook van mening dat er voldoende industriegrond beschikbaar moet zijn. Maar volgens ons zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Zoals bijvoorbeeld actief in te zetten op revitalisatie van onze bestaande terreinen. Zeker nu er zich hier door verhuizing van enkele bedrijven goede kansen voordoen zou er tezamen met het benutten van de nog beschikbare vrije ruimte voor de eerste jaren genoeg industriegrond beschikbaar zijn. Deze tijd zou het college dan kunnen benutten om op een zorgvuldige manier tot een breed gedragen toekomstbestendige locatiekeuze te komen.
Tijdens de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs heeft Voor Winterswijk samen met het CDA een motie ingediend. In deze motie verzochten wij het college om samen met alle partijen uit de buurtschappen een goede toekomstbestendige oplossing te zoeken voor het behoud van het buurtschapsonderwijs. Na een duidelijke toezegging hierover van de wethouder konden wij de motie intrekken.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Kijk voor de gemeenteraadsbesluiten op www.winterswijk.nl

De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten