Gemeenteraadsbesluiten van 25 november 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 25 november de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Transitievisie Warmte Winterswijk vast

Alle gemeenten in Nederland moeten voor het einde van dit jaar een Transitievisie Warmte vaststellen. Deze visie geeft antwoorden op de vragen met welke alternatieve warmtebronnen en op welke wijze de gebouwde omgeving (aard)gasvrij wordt gemaakt.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Oude Bocholtsebaan 13’ vast

Met dit besluit is de bestemming van de voormalige bedrijfswoning op het perceel Oude Bocholtsebaan 13 gewijzigd naar een burgerwoning.

Raad stemt in met verlenging aanwijzing Stichting Lokale Omroep Winterswijk als publieke omroep voor Winterswijk

Stichting Lokale Omroep Winterswijk (RTV Slingeland) heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend om voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling in de gemeente Winterswijk. De raad heeft besloten het Commissariaat positief te adviseren over deze verlenging.

Raad neemt kennis van Tweede bestuursrapportage 2021 SDOA

De raad heeft kennisgenomen van de Tweede bestuursrapportage 2021, de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en besloten geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022.

Raad stelt Algemene Plaatselijke Verordening 2021 vast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen het schrappen van het uitjouwverbod, de invoering van een messenverbod en de verruiming van de tijden van het carbidschieten op oudejaarsdag.

Raad stelt beleid niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken vast

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomstbestendigheid van de niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken in Winterswijk. Op basis van dit onderzoek stelde het college de raad voor het bestaande beleid voor deze parken voort te zetten.
De fracties van VVD, D66, Voor Winterswijk en GroenLinks dienden een amendement in om ruimte te bieden aan recreatieparken die de functie van het park willen omzetten naar een woonbestemming. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen. Voor Winterswijk diende een amendement in om de zes parken die gezamenlijk het Rommelgebergte vormen voor de uitvoering van dit beleid te beschouwen als zes afzonderlijke parken en eventuele vrijwillige samenwerking een besluit van de parken zelf te laten zijn. Ook dit amendement werd verworpen (6 stemmen voor, 15 stemmen tegen). Vervolgens werd het raadsvoorstel zelf in stemming gebracht. Dit werd met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Raad stelt prioritering aanbevelingen Rekenkameronderzoek uitvoering jeugdhulp vast

De rekenkamercommissie van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van jeugdhulp in de drie gemeenten. De gemeenten hebben de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport doorgenomen en zijn gezamenlijk gekomen tot een voorstel voor prioritering van de aanbevelingen. De fracties van CDA, D66, GroenLinks en PvdA dienden een motie in, waarin het college werd opgedragen om ook de andere aanbevelingen van de rekenkamercommissie in beeld te houden en op te pakken. Deze motie werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Vervolgens werd het voorstel unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.