WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Op 24 en 25 februari 2022 ontvangen de meeste huishoudens in Winterswijk de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2022.

Op deze pagina leest u in vogelvlucht informatie over een aantal verschillende belastingen die wij binnen onze gemeente heffen. U vindt hier de nieuwe belastingtarieven plus een uitgebreide toelichting.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde van 2022 geeft aan wat de waarde van een onroerende zaak is als u deze verkocht had op 1 januari 2021 (de waardepeildatum). We gaan hierbij uit van de toestand van de onroerende zaak op 1  januari 2022 (toestandsdatum).

U vindt de WOZ-waarde van uw woning ook op www.wozwaardeloket.nl.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De OZB berekenen we over de WOZ-waarde. We heffen twee onroerendezaakbelastingen.
Dit zijn:

  • de eigenarenbelasting
  • de gebruikersbelasting

Eigenarenbelasting: woningen en niet-woningen

Was u op 1 januari 2022 eigenaar van een onroerende zaak? Dan wordt u belast voor de eigenarenbelasting. Heeft u uw onroerende zaak bijvoorbeeld op 2 januari 2022 verkocht? Dan heeft dit géén invloed op de hoogte van de aanslag voor 2022. Bij de verkoop verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Gebruikersbelasting: niet-woningen

Gebruikte u op 1 januari 2022 een bedrijfspand of een andere onroerende zaak, die geen woning is? Dan wordt u belast voor de gebruikersbelasting OZB. Een beëindiging van het gebruik in de loop van 2022 (bijvoorbeeld door verhuizing of beëindiging van het bedrijf), leidt niet tot een vermindering van de aanslag.

Gebruikt u een niet-woning, zoals een boerderij, ook voor een deel als woning? Dan krijgt u een aanslag gebruikersbelasting OZB opgelegd over de WOZ-waarde, verminderd met de waarde van het woongedeelte.

Tarieven OZB 2022

Voor 2022 zijn de volgende tarieven vastgesteld:
                        
Tarief 1 = eigenarenbelasting woning: 0,1073%
Tarief 3 = eigenarenbelasting niet-woning: 0,2540%
Tarief 4 = gebruikersbelasting niet-woning: 0,2022%

Voorbeeld:
WOZ-waarde woning € 200.000
Verschuldigde eigenarenbelasting: 0,1073% van € 200.000 = € 214,00 (afgerond naar beneden op hele euro's)

WOZ-waarde niet-woning € 400.000
Verschuldigde eigenarenbelasting: 0,2540% van € 400.000 = € 1.016,00 (afgerond naar beneden op hele euro’s)
Verschuldigde gebruikersbelasting: 0,2022% van € 400.000 = € 808,00 (afgerond naar beneden op hele euro’s)

Bouwterreinen

Voor bouwterreinen geldt het tarief voor de niet-woning.

Afvalstoffenheffing

Herbruikbare afvalstoffen (papier, verpakkingsplastic, blik, drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval) worden gratis aan huis opgehaald. U betaalt alleen voor het aanbieden van restafval. Hoe beter u afval scheidt,  hoe minder u betaalt.

Op de website www.rova.nl vindt u meer informatie over afvalinzameling.

Ieder huishouden betaalt een vast bedrag voor de afvalverwerking, het vastrecht. Daarnaast betaalt u voor het aantal keer dat u restafval aanbiedt.

Tarieven afvalstoffenheffing 2022

Vastrecht: € 172,00 (2021: € 171,00)
Variabel deel:

Per aanbieding aan ondergrondse container: € 1,40
Per aanbieding van een 240 liter restafvalcontainer: € 8,40
Per aanbieding van een 140 liter restafvalcontainer: € 5,60
Per jaar voor een medische container: € 16,80
Per jaar voor de alternatieve inzameling: € 16,80

Voorbeeld aanslag afvalstoffenheffing/ledigingen 2022:

Aanbiedingen van restafval (ondergrondse container) in 2021: 24 aanbiedingen.
Aanslag:
24 x € 1,40 = € 33,60
Vastrecht = € 172,00
Totaal: € 205,60

Medisch afval en luierafval

Heeft u medisch afval en/of luierafval? Dit kunt u gratis bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg afgeven als u dit afval in speciale plastic zakken aanbiedt. Deze zakken kunt u gratis ophalen bij:

  • Gemeentekantoor Winterswijk, Stationsstraat 25
  • de Post, Balinkesstraat 4
  • Milieubrengstation, Leeghwaterweg 10
Rioolheffing

Als gebruiker van een perceel, dat aangesloten is op de riolering, betaalt u rioolheffing. Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid kubieke meter water die ingenomen wordt.
Vitens brengt via de waternota de rioolheffing in rekening.

Tarieven rioolheffing 2022

Het tarief bedraagt voor elke volle eenheid van 1 m³ afvalwater

  1. tot en met 500 m³: € 2,72
  2. van 501 m³ tot en met 5.000 m³: € 2,68
  3. van 5.001 m³ tot en met 20.000 m³: € 2,63
  4. van 20.001 m³ of meer: € 0,00
Kwijtschelding

Bent u niet in staat de aanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing (€ 172,00) en de rioolheffing (maximaal 45 m³ ingenomen water per bewoner per adres).

Aanvragen kwijtschelding

U kunt u het formulier verzoek (automatische) kwijtschelding invullen of downloaden. Ook bij de receptie van het gemeentekantoor kunt u een formulier ophalen

Het verzoek wordt alleen beoordeeld als deze volledig is ingevuld en alle bewijsstukken bevat.

LET OP! Dien uw verzoek om kwijtschelding uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de aanslag in.

Hulp of vragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier of heeft u andere vagen over uw financiële situatie, neemt u dan contact op met De Post (Balinkesstraat 4), telefoonnummer (0543) 543 960.