Akkoord van Groenlo en klimaatverdrag Parijs

De doelstelling is dat er in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt binnen de grenzen van de Achterhoek, als er wordt verbruikt.

Het klimaat verandert als gevolg van de manier waarop we met de aarde omgaan. Deze verandering is niet positief en voor niemand goed: droogte, ongezondheid, stijgende zeespiegel, et cetera. Het omgaan met deze verandering is één van de grootste opgaven waar we als gemeenschap (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) voor staan. Niet voor niets hebben 195 landen in 2015 tijdens de klimaattop in Parijs met een nieuw klimaatverdrag bindende afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar de energietransitie heeft nog twee andere grote aanleidingen: we willen niet afhankelijk zijn van de grote olie- en gaslanden met onvoorspelbare regimes en in eigen land zien we de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Een alternatief is nodig.

Hoewel duurzaamheid en klimaatverandering over meer dan alleen energie gaan, heeft de manier waarop we omgaan met ons energieverbruik en energieopwekking daar wel een heel groot aandeel in. Met inzet op deze twee thema’s kunnen we voorkomen dat het probleem nog groter wordt. Dit besef is niet nieuw in de Achterhoek en in Winterswijk. Daarom hebben de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten al op 27 november 2013 het Akkoord van Groenlo 2013 (AvG’13) ondertekend.

Energieneutrale Achterhoek in 2030

In het Akkoord van Groenlo 2013 hebben de acht gemeenten van de Regio Achterhoek afgesproken te streven naar ‘ een energie-neutrale Achterhoek in 2030 door inzet op grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare energie’. Het is de doelstelling dat er in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt binnen de grenzen van de Achterhoek, als er wordt verbruikt. Het gaat hierbij alleen om het energieverbruik van de gebouwde omgeving (exclusief mobiliteit). 

Om deze doelstelling te kunnen halen, dient maximaal te worden ingezet op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hiervoor is een planmatige en grote inspanning van de samenleving (en dus ook de gemeente) nodig. De opgave is zonder meer fors, gaat veel veranderingen met zich meebrengen en er zijn meer wegen die naar het einddoel leiden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk