Beleidskader zonneparken en zonnevelden

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving duurzaam moet worden opgewekt. Naast maximaal besparen en maximaal zon op daken is minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig.

Ruimte om meters te maken

Een zonnepark kan grote impact hebben op de beleving en het gebruik van de woonomgeving. Daarom heeft het de gemeente een beleidskader voor zonneparken opgesteld. Het beleidskader geeft initiatiefnemers van zonneparken de ruimte meters te maken. Samen met omwonenden en met oog voor het cultuurhistorische landschap. Het beleidskader zorgt ervoor dat er snel duidelijkheid is over de kansen van een zonnepark op een specifieke locatie. Ook stuurt het aan op burgerparticipatie. Uitgangspunt is dat omwonenden voor 25 tot 50 procent financieel mee kunnen doen.

Inzet op behoud landschap en benutten van kansen

Zonneparken realiseren in het Nationaal Landschap van Winterswijk is een hele opgave. Vooral het coulisselandschap is kwetsbaar. Dit cultuurhistorische landschap moet behouden blijven. Bij het ontwikkelen van een zonnepark moet hier rekening mee worden gehouden. Het beleidskader zonneparken en zonnevelden zet vooral in op behoud van het landschap en het benutten van kansen. Zo zal de komst van zonneparken worden aangegrepen om het oude landschap te herstellen. Ook biedt het mogelijkheden om andere waarden toe te voegen. Er zijn landelijk al goede voorbeelden waarbij zonneparken belangrijk bijdragen aan de biodiversiteit en ook het toerisme. Aan de rand van bebouwing zijn er ook volop kansen om middels zonneparken de leefbaarheid te vergroten.

poppetje duurzaamheid

Beleidskader aangenomen door de gemeenteraad

De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met het beleidskader zonneparken. Hierin staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken. Op dit agendapunt werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

  • CDA, WB en VVD dienden een amendement in om grootschalige of industriële zonneparken onder voorwaarden toe te staan in de grootschalige ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk. Het kleinschalige coulisselandschap leent zich namelijk nauwelijks voor grote zonneparken. Dit amendement werd met 18 stemmen voor (CDA, WB, VVD, PvdA, D66) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen.
  • WB diende een amendement in om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest bij de inrichting en het beheer van zonneparken en zonnevelden te verbieden. Dit is namelijk schadelijk voor de biodiversiteit. De raad nam dit amendement unaniem aan.

Vervolgens werd het beleidskader zonneparken en zonnevelden in stemming gebracht. De raad nam dit amendement unaniem aan op 20 december 2018.

Meer informatie

Duurzaamwinterswijk