Energievisie

Na ondertekenen van het Akkoord van Groenlo 2013 (AvG’13) is de gemeente Winterswijk in 2015 met de samenleving een proces gestart om te komen tot een energievisie voor Winterswijk voor de bebouwde omgeving.

In februari 2015 is een charette gehouden om samen met de commissieleden ruimte en inwoners, instellingen en bedrijven in (de omgeving van) Winterswijk richting te geven aan een energieneutraal Winterswijk in 2030 (exclusief mobiliteit). De uitkomsten van deze avond zijn verwerkt in een eerste concept van de energievisie.

Vervolgens is in november 2016 een inspraakavond/terugkoppeling gehouden voor genodigden en belangstellenden, waarbij het eerste concept van de energievisie is gepresenteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de verdieping op de thema's windenergie, zonne-energie, bio-energie, energiebesparing en een aantal andere onderwerpen. Het presidium heeft naar aanleiding van deze inspraakavond besloten om een openbare expertavond te organiseren.

Deze openbare expertavond, die primair bedoeld was voor raads- en commissieleden, vond plaats in februari 2017. De expertavond stond vooral in het teken van informatie- en kennisoverdracht. Tijdens deze bijeenkomst gaven deskundigen een hoorcollege over de thema’s energieopwekking, besparing en de energiemix. Na afloop van deze expertavond is het concept van de energievisie op een aantal punten aangepast.

Een tweede informele inspraakavond vond plaats in maart 2017. Inwoners, bedrijven en organisaties konden reageren op het aangepaste concept van de energievisie. Er was veel belangstelling. Een belangrijk onderwerp dat deze avond aan bod kwam, was het aandeel van windenergie in de energiemix. De opmerkingen en aanvullingen tijdens deze avond zijn door het college als input gebruikt om het concept van de energievisie verder te verfijnen.

Energieneutraal Winterswijk in 2030

Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad de energievisie voor Winterswijk vastgesteld (Pdf, 1,7 Mb). Het doel van de energievisie is een energieneutraal Winterswijk in 2030 (exclusief mobiliteit), waarbij oog voor de waarden van het Nationaal Landschap een vanzelfsprekendheid is.

Moratorium grootschalige windprojecten

Gelijktijdig met het vaststellen van de energievisie heeft de gemeenteraad een zogenaamd moratorium aangenomen op grootschalige windprojecten. Dat betekent dat plannen of initiatieven voor grootschalige windprojecten (met een ashoogte van meer dan 10 meter) in Winterswijk niet in behandeling of procedure genomen worden. Dit moratorium geldt voor onbepaalde tijd, met een periodieke evaluatie vanaf 1 januari 2023.

Onderzoek energiefonds

Het college heeft gelijktijdig met het vaststellen van de energievisie besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de invulling van een (revolverend) Winterswijks energiefonds. Dit fonds moet bijdragen aan de realisatie van duurzame besparingsmaatregelen in de gemeente, door financiële middelen aan initiatiefnemers te bieden.

De Trias Energetica van Winterswijk

Er is afgesproken dat het college verder in gesprek gaat met de samenleving om te komen tot een energiemix waarmee de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn bereikt kan worden. Hierbij zal de Trias Energetica van Winterswijk als uitgangspunt worden genomen:

  1. Besparen daar waar kan. Immers wat je aan energie bespaart, hoef je ook niet op te wekken.
  2. De energiebehoefte die resteert, moet schoon opgewekt worden met zon, restwarmte, geothermie, biomassa en andere bronnen waar draagvlak voor is.
  3. Indien de opwekbronnen genoemd onder 2) ontoereikend blijken om de ambitie energieneutraal 2030 te bereiken, wordt met de partners in de Achterhoek besproken welke andere opties buiten de gemeentegrenzen en buiten de grenzen van de Achterhoek mogelijk zijn om tijdig energieneutraal te worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk