Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Als uw partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 dan moet u een aantal stappen (deels) doorlopen.

Op deze pagina vinden politieke partijen informatie over naamsaanduiding, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022.

Registratie naamsaanduiding

Politieke partijen die in Winterswijk onder een bepaalde naam ('aanduiding') willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten deze aanduiding uiterlijk op 20 december 2021 registreren bij het centraal stembureau in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Registratie naamsaanduiding is niet nodig voor:

 • Partijen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten
 • Plaatselijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd

Voor registratie is nodig:

 • een ingevuld registratieverzoek
 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een verklaring van de politieke partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom van €112,50

Kijk voor meer informatie over het registreren van de partijnaam op de website van de Kiesraad.

Kandidaatstelling

Om mee te kunnen doen met een aantal kandidaten waarop gestemd kan worden, moet het proces van kandidaatstelling doorlopen worden. Alle stappen in dit proces leiden tot een lijst met kandidaten die plaats kunnen en mogen nemen in de raad. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen.

Kijk voor meer informatie over de kandidaatstelling op de website van de kiesraad. 

Aanmaken kandidatenlijsten in OSV

De kandidatenlijst (model H1) maakt u met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau van Winterswijk gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten. Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt. U verkrijgt OSV bij de Kiesraad vanaf half december 2021.

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in Winterswijk wonen, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Winterswijk gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Winterswijkers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen, mits zij voor maart 2026 18 jaar worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe raad nog plaats zouden kunnen nemen in de raad.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst in Winterswijk.

Aantal kandidaten op de lijst

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wijze van vermelding kandidaten op kandidatenlijst

U vult de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m) of (v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt.

Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Ondersteuningsverklaringen

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald of voor het eerst meedoet moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen.

Kiezers uit Winterswijk kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 17 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 afleggen aan de balie op het gemeentekantoor.

De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV. Ook zijn ze vanaf 10 januari 2022 verkrijgbaar op het gemeentekantoor.

Betalen waarborgsom kandidaatstelling

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,00 betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

Voor betaling van de waarborgsom neemt u contact op met het projectteam Verkiezingen via e-mail verkiezingen@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543. 

Voorinlevering

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling maakt het projectteam Verkiezingen in januari 2022 een afspraak met de inleveraar van uw partij om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Als de inleveraar van uw partij bekend is, geeft u de naam door aan het projectteam Verkiezingen via e-mail verkiezingen@winterswijk.nl

Kandidaatstelling op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer uit Winterswijk bij het centraal stembureau op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk.

Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1 is verplicht!)
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Winterswijk wonen, dat zij bij benoeming in Winterswijk gaan wonen. 
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen.
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert). 
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom van kandidaatstelling van €225,00  (H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).   

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten.

Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De documenten die door de partijen zijn ingeleverd worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 4 februari 15.00 uur

Als de documenten die u heeft ingeleverd zijn iet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 4 februari van 9.00 tot 15.00 uur op het gemeentekantoor, stationsstraat 25 in Winterswijk. 

Let op: Wanneer u op 31 januari géén kandidatenlijst heeft ingeleverd kunt u dit niet doen tijdens de termijn voor het herstel verzuim! Lijsten die niet zijn ingeleverd op 31 januari doen niet mee met de verkiezingen! Dit is géén herstelbaar verzuim.

Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentekantoor over:

 • de geldigheid van de lijsten 
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Kijk voor meer informatie over de ongeldigheid van een kandidatenlijst op de website van de Kiesraad.

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen worden de stemmen van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectgroep verkiezingen. U kunt hiervoor bellen met (0543) 543 543 of mailen naar verkiezingen@winterswijk.nl.

Belangrijke data

Activiteit Data
Laatste dag voor registratie naamaanduiding partij 20 december 2021
Formulieren kandidaatstelling beschikbaar 10 januari 2022 tot 31 januari 2022
Laatste dag waarborgsom kandidaatstelling (alleen voor nieuwe partijen) 17 januari 2022
Afleggen ondersteuningsverklaringen op het gemeentekantoor 17 januari 2022 tot 31 januari 2022
Mogelijkheid om vooroverleg te hebben over de kandidatenlijsten hele maand januari 2022
Datum kandidaatstelling 31 januari 2022
Besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten 1 februari 2022
Mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten Tot 4 februari 2022 15.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten 4 februari 2022 16.00 uur
Stempas in bezit van de kiezer Uiterlijk 2 maart 2022
Laatste kans voor kiezer om aanvraag om bij volmacht te stemmen in te dienen 11 maart 2022
Kandidatenlijsten bezorgd Uiterlijk 12 maart 2022
Laatste mogelijkheid voor kiezer om een vervangende stempas in persoon aan te vragen 15 maart 2022
Verkiezingsdag 16 maart 2022
Bekendmaken voorlopige uitslag 16 maart 2022 na 21.00 uur
Zitting hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag 21 maart 2022 10.00 uur