Planschade

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er misschien sprake van planschade en heeft u misschien recht op een tegemoetkoming. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld het mogelijk maken van de aanleg van een gemeentelijke weg of van het bouwen van een woning op een stuk groen.

Recht op tegemoetkoming

U heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming in planschade als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van de woning of het pand waar het over gaat. Als u huurder bent, kunt u geen tegemoetkoming krijgen.
  • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld: een nieuw bestemmingsplan, een omgevingsvergunning die afwijkt van het huidige bestemmingsplan, etc.
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht. Dit gelet op de ruimtelijke (beleid)stukken van toen.
  • De schade is niet al op andere wijze aan u vergoed.
  • U zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel.

Een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen

Een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. U vult daarvoor het aanvraagformulier (pdf, 127 KB) in. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Bij het formulier voegt u eventueel een taxatierapport toe waarin de waardevermindering naar voren komt.

U mailt de stukken naar gemeente@winterswijk.nl. Of u stuurt de stukken op naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Kosten

U betaalt een drempelbedrag van € 500,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Hiervoor ontvangt u een nota. Dit bedrag krijgt u alleen terug als u van ons een tegemoetkoming krijgt.