Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025

Als onderdeel van de beoordeling van woningbouwplannen toetst de gemeente Winterswijk aan het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw.

U heeft een woningbouwplan

Als u initiatiefnemer bent voor de realisatie van één of meerdere woningen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vaak is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als u woningen wilt realiseren in een pand met de bestemming detailhandel.

Als onderdeel van de beoordeling van woningbouwplannen toetst de gemeente Winterswijk aan het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk 2019-2025 (pdf, 399 KB). Dit is onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging, zoals parkeren, milieu, groene inpassing etc. Een positieve beoordeling op dit volkshuisvestelijk afwegingskader betekent een positief advies vanuit het oogpunt van volkshuisvesting.

Het volkshuisvestelijk afwegingskader bestaat uit zes criteria waarop een score kan worden behaald. Het criterium ‘invulling kwalitatieve woningbehoefte’ is de vervanger van de voorheen gehanteerde woningaantallen (contingenten) per gemeente. Deze woningaantallen zijn niet meer van toepassing.

Vrijstelling voor kleine plannen

Plannen waarbij sprake is van een toevoeging van één of twee woningen zijn vrijgesteld van het volkshuisvestelijk afwegingskader. Bij deze plannen voert de gemeente alleen een bredere ruimtelijke afweging uit, zoals parkeren, milieu, groene inpassing etc.

Maximale termijn realisatie

Initiatiefnemers van woningbouwplannen waar medewerking aan is verleend krijgen een maximale termijn om het plan te realiseren. De gemeente Winterswijk wil voorkomen dat aantrekkelijke woningbouwlocaties lange tijd onbenut blijven en dat niet ingespeeld wordt op de woningbehoefte in Winterswijk.

Meer informatie