Kinderopvang

Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland vinden. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang.

Rol gemeente en GGD bij kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt namens de gemeente toezicht. Sinds 2012 is er scherper toezicht op kinderopvangcentra die nieuw zijn of in het verleden minder goed presteerden.

Gemeente beoordeelt aanvraag nieuwe organisaties

De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor nieuwe kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. De gemeente doet dit binnen 10 weken na de aanvraag. Als de aanvraag compleet is, geeft de gemeente de GGD opdracht voor inspectie. De GGD controleert dan of de organisatie voldoet aan alle landelijke kwaliteitseisen.
Als de gemeente een aanvraag afwijst, kan de houder (eigenaar) van de kinderopvangorganisatie bezwaar aantekenen bij de gemeente.

GGD controleert kinderopvang, peuteropvang en peuterspeelzalen

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, komt er een GGD-inspecteur langs. Deze controleert onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De kinderopvangorganisatie moet het rapport plaatsen op de eigen website. Of op een andere manier toegankelijk maken voor ouders.