Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar noemen we dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplichtambtenaar controleert of ouders/verzorgers en leerlingen de Leerplichtwet volgen.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Wanneer een kind 3 jaar wordt, mag u het aanmelden bij een school. Wanneer het kind 4 jaar is, kan het naar school. Vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin een kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Dan móet het kind naar school.  Dus als uw kind op 10 oktober 5 jaar wordt, dan is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag in november.
Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze kwalificatieplichtig. Dit betekent dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben. Hiermee wil de overheid schooluitval onder jongeren tegengaan en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Extra verlof

Jongeren mogen buiten de schoolvakanties niet van school wegblijven. Er kunnen redenen zijn waarom een jongere niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.

Een aanvraag voor één of meer dagen verlof heet een 'aanvraag extra verlof'.

 • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur (dus niet bij de leerkracht) van de school.
 • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
 • Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
 • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.

Extra vakantie

Een kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties om, mag niet. Alleen als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in één van de gewone schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan, kan extra vakantieverlof worden aangevraagd. Het dienstrooster van een werkgever is geen reden om toestemming te krijgen.

Voor extra vakantieverlof gelden daarnaast de volgende regels:

 • Ouders vragen het verlof minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school (dus niet bij de leerkracht); u kunt bij de school een aanvraagformulier vragen.
 • Het verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen.
 • Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Ouders moeten kunnen aantonen dat een vakantie in een gewone vakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen (faillissement) zal leiden.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of ouders/verzorgers en leerlingen de Leerplichtwet volgen. Ook wordt onderzoek gedaan naar verzuim. Er wordt dan contact gelegd met de school, met eventueel betrokken instanties, de ouders/verzorgers en de jongere (vanaf twaalf jaar). Samen wordt bekeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat een leerling weer naar school gaat. Dat kan soms betekenen dat hulpverlening of begeleiding wordt geadviseerd.
Als blijkt dat ouders/verzorgers of leerlingen (ouder dan 12) zich niet aan de wet houden, moet de leerplichtambtenaar handhavend optreden. Maatregelen die dan genomen (kunnen) worden zijn:

 • het geven van een officiële waarschuwing;
 • jongere verwijzen naar bureau HALT;
 • stopzetten van de kinderbijslag;
 • het opmaken van een proces-verbaal.

Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht

Er kunnen redenen zijn waarom een jongere niet naar school kan. Ouders/verzorgers van de leerplichtige jongere kunnen dan een beroep op vrijstelling doen.

Meer informatie