Park Achterhoek

Informatie over de plannen, de betrokkenen en de status van de realisatie

Op het voormalige Coberco-terrein, vlakbij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, verrijst de komende jaren Park Achterhoek, het voormalige Beatrix Gezondheidspark. Een unieke combinatie van gezondheid en zorg in een Nationaal Landschap. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen, de betrokkenen en de status van de realisatie.

Wat is Park Achterhoek?

Park Achterhoek wordt een:

 • Integraal functionerende gezondheids, (verblijfs)cluster in een landschappelijk fraai park met daaromheen prachtige natuur (Nationaal Landschap), waar care en cure elkaar versterken. De medische zorg concentreert zich in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), dat in verbinding staat met de op gezondheid gerichte bedrijven en tijdelijke zorgverblijf-accommodaties op het aanliggende Park Achterhoek; maar ook met de welzijns- en recreatieve sector in de wijdere omgeving. In Park Achterhoek wordt een innovatieve zorgverblijfcluster ontwikkeld in een parkachtige omgeving, waar behandeling, verzorging, preventie, revalidatie, short stay en ontspanning en zorgrecreatie elkaar versterken. Een nieuwe nog niet bestaande aanvulling op en versterking van het huidige aanbod van voorzieningen in de Achterhoek, gericht op doelgroepen binnen maar vooral ook buiten de Achterhoek (Randstad en het Ruhrgebied).
 • Unieke combinatie, direct aanliggend aan het SKB, die nog niet (amper) voorkomt in Nederland en die tegemoet komt aan de behoefte aan medische expertise én de behoefte aan een compleet tijdelijk zorgverblijf-aanbod voor preventie, leefstijl, herstel, wellness en recreatief zorgverblijf in een prachtige omgeving. Het cluster zet in op hoogwaardige en innovatieve (Smart) techniek gecombineerd met duurzaamheid en natuur. Het project zorgt daarnaast voor veel nieuwe werkgelegenheid in de Achterhoek (400-600 banen).  

De plannen voor Park Achterhoek sluiten goed aan op de samenwerkingsafspraken van het Slingelandziekenhuis uit Doetinchem met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk (SKB) en zijn complementair aan en inhakend op de “gezondheidsbeleidsafspraken” voor de Achterhoek.

Park Achterhoek zal daarbij zowel ruimtelijk als functioneel verbonden worden met het ziekenhuis en het bestaande Beatrix Bedrijvenpark. Belangrijk daarvoor is de aanleg van het zorgpad dat de drie gebieden met elkaar gaat verbinden.

Impuls bestaande Beatrix (kantoren)park

Park Achterhoek zal een impuls betekenen voor het aanliggende bestaande Beatrix (kantoren)park. In het gedateerde Beatrixpark is er naar verhouding veel leegstand. Het doel is om met de planrealisatie van Park Achterhoek verbindingen te leggen met het Beatrixpark en het Beatrixpark op/in te vullen met zorg- en gezondheid gerelateerde diensten en het park te gaan revitaliseren. Park Achterhoek zal een katalysator zijn voor nieuwe gezondheidsdienstverleningen in het Beatrixpark.

(tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

Situatieschets Park Achterhoek

Situatieschets Park Achterhoek

Afbeeldingen: situatieschets van Park Achterhoek

Wie zijn bij het project Park Achterhoek betrokken?

Als initiatiefnemer voor Park Achterhoek  treedt Arrisveld BV op. Dit is een door WAM & Van Duren speciaal opgerichte ontwikkelingsmaatschappij. WAM & Van Duren is ook eigenaar van het voormalige Coberco-terrein, waar het tijdelijke zorgverblijfsgebied is voorzien. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten met Arrisveld BV. Hiermee zijn de afspraken geregeld die nodig zijn voor de planuitwerkingen en de realisatie van Park Achterhoek.

De planvisie voor Park Achterhoek is uitgewerkt door de gerenommeerde stedenbouwkundige, mevrouw Riek Bakker in goede samenwerking met Arrisveld BV, de gemeente. Riek Bakker heeft landelijk furore gemaakt door haar aansprekende plannen zoals De Kop van Zuid in Rotterdam en de VINEX-wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.

De plannen zijn tevens uitgewerkt op basis van participantenbijeenkomsten, met voor het plan relevante partijen. Hierin noemt de initiatiefnemer de volgende (potentiële) functies die zich kunnen vestigen op Park Achterhoek:

 • Short-stay
 • Tijdelijk zorgverblijf
 • Restaurant
 • Stressreductiecentrum
 • Feel-Goodcentrum
 • Stadstuinbouw, Feel-Good-Garden
 • Ruimten die gebruikt kunnen worden door het ziekenhuis
 • Ruimten voor paramedici
 • Voetenzorgcentrum

De initiatiefnemers laten weten: “Dit is landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd op groene gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan, met goede wandel- en fietsverbindingen naar het prachtige Nationale Landschap.”

Wat is de rol van de gemeente?

Park Achterhoek sluit aan bij het uitgangspunt van de gemeente Winterswijk om te blijven samenwerken met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en te blijven inzetten op de realisatie van het Park Achterhoek. De gemeente ondersteunt actief de planontwikkeling van Park Achterhoek. De gemeente ziet grote voordelen in een integrale planaanpak van Park Achterhoek met daarbij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het zorgverblijfgebied, het kantorenpark Beatrix en de stadstuinbouw.

Dit uitgangspunt is vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 van het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk.
De gemeente heeft een helpende, faciliterende rol voor het plan. De gemeente zorgt onder andere voor de bestemmingsplanherziening die nodig is om Park Achterhoek te kunnen realiseren. 

Hoe ver is het project gevorderd?

Realisatie ontsluitingsweg

In 2016 is de nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd die toegang geeft tot Park Achterhoek.

Besluit voorontwerp bestemmingsplan college van burgemeester en wethouders Winterswijk

Op 29 mei 2018 heeft het college van Winterswijk ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 6 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage gelegen. Om Park Achterhoek te kunnen realiseren, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Deze fase is gestart op basis van een voorontwerp bestemmingsplan. In het najaar 2018 zal de ontwerp bestemmingsplanprocedure volgen. Hierbij worden alle partijen, ook de toekomstige gebruikers, betrokken.

Daadwerkelijke realisatie

Naar verwachting kan de daadwerkelijke realisatie van Park Achterhoek begin 2019 starten.

Film over komst Park Achterhoek

Er is een film gemaakt over de plannen van Park Achterhoek naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. In de film laten direct betrokkenen hun enthousiasme over Park Achterhoek (Gezondheidspark) blijken. Op het park moeten tal van bedrijven en instellingen een plaatsje krijgen die nauw gelieerd zijn aan het ziekenhuis. Naar verwachting kan het park op termijn enkele honderden arbeidsplaatsen opleveren. Wethouder Saris is erg enthousiast over het plan, ,,het is een van de parels die de gemeente Winterswijk rijk is.’’

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.parkachterhoek.nl (website komt binnenkort online).

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Dat kan als volgt:

 • Vragen over Park Achterhoek en het bestemmingsplan: René Nijland, projectleider van de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 705, of via e-mail gemeente@winterswijk.nl
 • Vragen over de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op Park Achterhoek: Arrisveld BV (WAM&VanDuren), telefoon (0543) 514 652, of via e-mail b.hommelink@wamenvanduren.nl